+48222242222 recepcja@royalhotel.pl
InstagramGoogle

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.ROYALHOTEL.PL

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych przez Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – za pośrednictwem strony internetowej: www.royalhotel.pl – od użytkowników tej strony internetowej w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez tę stronę (dalej zwany: Stroną). Powyżsi użytkownicy (osoby odwiedzające Stronę lub korzystająca z usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej polityce prywatności) dalej zwani są: Użytkownikami, a każdy z tych użytkowników z osobna dalej zwany jest: Użytkownikiem.
 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych przez Stronę jest Modlin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000590659, REGON 363198073, NIP 7792437086 (dalej również jako: Administrator). Administrator jest też właścicielem domeny internetowej oraz Hotelu Royal Modlin.
 1. Administrator działa zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: jako RODO) orazUstawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (dalej jako: Ustawa).
 1. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.
 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane Osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są w celu rezerwacji pobytu w Hotelu Royal Modlin i następnie wykonania usług hotelarskich w tym hotelu (art. 6 ust. 1 lit. a – b RODO), w celu odbioru zapytania skierowanego do Administratora przy użyciu formularza kontaktowego, opublikowanego na Stronie oraz w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a – b RODO) oraz w innych celach, jeśli przepisy obowiązującego prawa uprawniają Administratora do przetwarzania Danych Osobowych, np.: w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w wynikających z wynikających z przepisów o rachunkowości lub z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak marketing, ocena i określenie cech osobowych lub indywidualnych potrzeb Użytkowników (personalizacja usług) oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO).
 1. W celu świadczenia usług za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie https://royalhotel.pl, w tym również przesyłania Państwu powiadomień e-mail o komunikatach z systemu rezerwacyjnego Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:
 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL;
 3. numer NIP (o ile jest posiadany);
 4. adres zamieszkania;
 5. numer telefonu;
 6. adres e-mail;
 7. numer dokumentu tożsamości
 8. numer rejestracyjny pojazdu – o ile zostanie podany.
 1. W celu odbioru zapytania skierowanego do Administratora przy użyciu formularza kontaktowego, opublikowanego na Stronie oraz w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.
 1. W celach marketingowych i promocyjnych usług oferowanych przez Administratora przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.
 1. W celach analitycznych i statystycznych Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • data i godzina odwiedzin strony;
 • rodzaj systemu operacyjnego;
 • przybliżona lokalizacja;
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
 • czas spędzony na stronie;
 • odwiedzone podstrony;
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
 1. W celu administrowania stroną internetową Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • adres IP;
 • data i czas serwera;
 • informacje o przeglądarce internetowej;
 • informacje o systemie operacyjnym.

— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

 1. W celu ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko lub ewentualnie firmę;
 • adres zamieszkania (jeżeli został podany);
 • numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany);
 • adres e-mail;
 • adres IP;
 • numer rezerwacji.
 1. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej Administrator przetwarza takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie).
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, podmioty którym Administrator udostępnia dane osobowe, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:
 1. zakończenia wykonywania umowy,
 1. wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub
 1. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 1. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 1. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.
 1. PLIKI COOKIES
 1. Administrator stosuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym Użytkownika.
 1. Zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, jak również w celach reklamowych i statystycznych.
 1. Informacja dotycząca zasad stosowania plików cookies, w tym także możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies i wyrażenia stosownej zgody, jest wyświetlana podczas wizyty na stronie internetowej www.ulanbrowar.pl. Użytkownik korzystający ze strony internetowej ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Użytkownik wyraził zgodę, pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika).
 1. Na stronie internetowej https://royalhotel.pl, wykorzystywane są̨ następujące pliki cookies oraz inne podobne technologie:
 1. niezbędne cookies – wykorzystywane w celu zapisania informacji o tym czy Użytkownik wyraził zgodę̨ na wykorzystanie plików cookies oraz dla jakich celów;
 2. funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 3. marketingowe (reklamowe) cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, a także umożliwiające integrację mediów społecznościowych w witrynie, co umożliwia natychmiastowe udostępnianie strony lub produktu na ulubionych portalach społecznościowych;
 4. analityczne cookies – wykorzystywane w celu optymalizacji i ulepszania strony internetowej, a także prowadzenia statystycznej analizy korzystania ze strony internetowej, gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkowników na tej stronie, w tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.
 5. Użytkownik może za pomocą opcji przeglądarki internetowej w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika a Administrator będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.
 1. GOOGLE ANALYTICS
 1. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (organizacja certyfikowana zgodnie z Data Privacy Framework „DPF”). W celu monitorowania statystyk www.royalhotel.pl. dla lepszego zrozumienia użytkowników i dostosowania treści i reklam do ich potrzeb Administrator przetwarza IP Twojego komputera. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Podkreślamy, że w ramach Google Analytics Administrator nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich dostęp ma Administrator w ramach Google Analytics to, w szczególności:
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz;
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu;
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach;
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu;
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu;
 1. Ponadto, Administrator korzysta w ramach Google Analytics z następujących funkcji reklamowych:
 • raporty demograficzne i zainteresowań;
 • remarketing;
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.
 1. W ramach funkcji reklamowych Administrator również nie gromadzi danych osobowych. Informacje, do jakich Administrator ma dostęp, to, w szczególności:
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
 1. Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z naszego serwisu w związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych Google Analytics znajduje się na stronie policies.google.com/technologies/partner-sites. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies.
 1. Szczegółowe informacje dostępne są̨ w treści polityki prywatności Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 1. KONTAKT
 1. W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub jakichkolwiek kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej ____________ lub korespondencyjnie na adres pocztowy Modlin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ułańska 5 60-748 Poznań z dopiskiem „dane osobowe”.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 1. W przypadku aktualizacji Polityki Prywatności Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 1. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 31.01.2024 r.